Algemene voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Dealerleasing. Indien u de voorwaarden wilt downloaden kunt u gebruik maken van de volgende link : https://www.dealerleasing.nl/algemene-voorwaarden-dealerleasing.pdf

ALGEMENE LEASE VOORWAARDEN DEALERLEASING B.V. in aanmerking nemende dat;

A. DEALERLEASING B.V. (hierna genoemd: DEALERLEASING) binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/least in verscheidene prijsklassen en van verschillende merken en typen;

B. Lessee motorrijtuigen nodig heeft teneinde die beschikbaar te stellen voor zakelijk- en privégebruik; U bent onderneming voor de omzetbelasting en u hebt een btw- nummer van de belastingdienst. U gebruikt de wagen meer dan bijkomstig voor uw onderneming. Dit betekent dat u uw wagen voor meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers voor uw onderneming gebruikt.

C. Waar verder in deze overeenkomst wordt gesproken over huren wordt eveneens bedoeld leasen en waar gesproken wordt over (auto)leaseovereenkomst wordt bedoeld het leasecontract

Artikel 1. Bestelling en aflevering.

A. Door ondertekening van de afleverbon/orderbevestiging, dan wel door ondertekening van de leaseovereenkomst verklaren partijen zich akkoord met deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven eventuele andersluidende bepalingen op bestelbon, afleveringsbon en/of leaseovereenkomst, tenzij deze door de directie van DEALERLEASING schriftelijk zijn bevestigd en goedgekeurd.

B. Lessee draagt ervoor zorg dat de gemachtigde, die namens haar het motorrijtuig in ontvangst zal nemen, zich ten bewijze van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid zal kunnen legitimeren.

C. Lessee is verplicht het leasecontract voorafgaand aan de aflevering van het motorrijtuig te ondertekenen en aan DEALERLEASING te retourneren. Nadat DEALERLEASING het leasecontract ondertekend retour heeft ontvangen vangen de verplichtingen voor Lessee aan.

D. Daarnaast dient DEALERLEASING legitimatie en rijbewijs van zowel tekenbevoegde als regelmatig bestuurder te ontvangen. Pas op het moment dat DEALERLEASING over een getekend leasecontract en alle bescheiden beschikt, kan tot aflevering van het voertuig worden overgegaan. Tevens is datum ondertekening van de leaseovereenkomst plus eventueel aantal afgesproken werkdagen voor levering, de vermoedelijke leveringsdatum. Dit betekent dat lessee vanaf dat moment verantwoordelijk is voor nakoming en betaling van de overeenkomst.

E. Lessee dient 72 uur voor levering van het voertuig de borg en het leasebedrag te hebben voldaan, bij gebreke waarvan DEALERLEASING het voertuig niet zal en hoeft te leveren en de aflevering 72 uur zal opschuiven. De leaseperiode vangt aan per eerst overeengekomen afleverdatum, inhoudende dat de afleverdatum kan worden opgeschoven, echter de datum waarop de leaseperiode aanvangt niet.

F. In het geval het tijdstip van de aflevering van het voertuig wordt gewijzigd op grond van art. 1 sub E is DEALERLEASING gerechtigd een ander voertuig uit dezelfde klasse te leveren.

G. Indien Lessee dit wenst kan DEALERLEASING voor een tijdelijk voertuig zorgdragen tot het moment dat het nieuwe voertuig wordt afgeleverd. Het hiervoor te berekenen tarief zal door DEALERLEASING, in overleg met Lessee, worden bepaald.

H. DEALERLEASING is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van het motorrijtuig.

I. Indien DEALERLEASING de wagen dient af te leveren, zal de kilometerstand op locatie van DEALERLEASING gebruikt worden, als beginstand.

J. Indien Lessee gebruik wenst te maken van de thuisbreng- / ophaalservice ,bedragen de kosten hiervan € 69,- excl. BTW per enkele rit.

K. Indien u een contract ondertekend, maar de wagen niet afneemt, zijn wij genoodzaakt om een annuleringsboete op te leggen van € 350,- excl. BTW. Indien deze niet voldaan wordt, zullen wij de vordering uit handen geven en de totale hoofdsom vorderen van het aantal getekende maanden.

L. Bij het niet tijdig betalen van het 1e factuur / borg, vervalt het recht op het voertuig en is DEALERLEASING gerechtigd een ander voertuig in te zetten.

Artikel 2. Standaard uitrusting, Opties en Accessoires.

A. Lessee ontvangt het voertuig in de standaard uitvoering. Hieronder wordt verstaan: het motorrijtuig zoals door de fabrikant gespecificeerd, daarnaast voorzien van de kentekencard, kentekenplaten en vloermatten. DEALERLEASING heeft het recht om 1 sleutel in eigen bezit te houden.

B. Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires komt voor rekening van Lessee, hetzij opgenomen in de leaseprijs, dan wel direct doorberekend. Verwijdering van de accessoires is slechts toegestaan, indien zij eigendom zijn van Lessee en de verwijdering ervan geen schade aan het voertuig toebrengt. Voor het overige wordt alles wat door of vanwege Lessee op, aan of in het voertuig wordt gemonteerd of aangebracht, eigendom van DEALERLEASING.

C. Het aanbrengen van reclame is toegestaan. Verwijderen van reclame bij beëindiging van de leaseovereenkomst, alsmede herstel van eventueel door de reclame of verwijdering daarvan veroorzaakte schade en/of waardevermindering, komt voor rekening van Lessee.

D. Het is niet toegestaan de standaard uitrusting of de uitvoering, zoals die op het leasecontract wordt bedoeld te wijzigen of te laten wijzigen. Indien, ondanks deze uitsluiting toch wijzigingen aan de auto worden aangebracht, zijn de consequenties voor rekening van de Lessee.

E. Cliënt geeft DEALERLEASING het recht via een eventueel in de Auto ingebouwde Tripmarker een GPS positiebepaling uit te voeren. (via een Tripmarker kan de actuele kilometerstand van de Auto worden verkregen en een GPS positiebepaling worden uitgevoerd). Indien blijkt dat Lessee kilometerfraude heeft gepleegd, is DEALERLEASING gerechtigd een boete van € 750,- excl. BTW te berekenen. Tevens is DEALERLEASING gerechtig om de leaseovereenkomst te ontbinden. Alle verzamelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de kilometerregistratie en zullen na beëindiging van de leaseovereenkomst worden vernietigd.

Artikel 3. Facturering en betaling.

A. De uit hoofde van deze overeenkomst en de leaseovereenkomst(en) verschuldigde periodieke betalingen dient Lessee bij vooruitbetaling te voldoen, met dien verstande dat DEALERLEASING betaling voor de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft in haar bezit dient te hebben. Lessee machtigt DEALERLEASING tot het automatisch incasseren van de periodieke betalingen, beschikkingen en overige openstaande posten van haar bankrekening door middel van een automatische incassoprocedure van de Bank/Girocentrale. Voor zover nodig zal DEALERLEASING er de nodige zorg voor dragen dat deze bedragen per vervaldatum van de bankrekening van Lessee zijn afgeschreven. De volmacht tot het automatisch incasseren wordt door ondertekening van deze overeenkomst uitdrukkelijk gegeven.

B. Lessee geeft door ondertekening van het ‘SEPA incasso formulier’, onderdeel van deze leaseovereenkomst, aan DEALERLEASING het recht om binnen 5 dagen na facturatie het factuurbedrag af te schrijven van zijn / haar rekening.

C. Lessee doet afstand van het recht zich op compensatie van vorderingen te beroepen.

D. Indien er sprake is van een betalingsachterstand, kan het volledig verschuldigde bedrag van de overeenkomst opgeëist worden.

E. Indien er sprake is van een stornering en / of te late betaling van het verschuldigde bedrag, zal na de eerste stornering door DEALERLEASING een bedrag tot €50,- excl. BTW aan verwerkingskosten in rekening gebracht worden.

F. Indien er sprake is van mislukte SEPA incasso, is DEALERLEASING gerechtigd een boete op te leggen aan lessee.

G. Indien DEALERLEASING genoodzaakt is, een ingebrekestelling te versturen, kan DEALERLEASING als gevolg van verwerking en opvolging, kosten in rekening brengen van € 50,- excl. BTW.

H. Indien DEALERLEASING genoodzaakt is, een overeenkomst te ontbinden, is DEALERLEASING gerechtigd een bedrag tot €100,- excl. BTW in rekening te brengen. Bij opvolging van deze ontbinding is DEALERLEASING gerechtigd € 125,- excl. BTW kosten te berekenen.

I. Indien lessee niet tijdig betaald binnen de gestelde termijn, is DEALERLEASING gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen en zal DEALERLEASING eveneens aanspraken maken op 18% vertragingsrente per jaar.

J. Indien Lessee geen SEPA machtiging heeft afgegeven, hanteert DEALERLEASING een betalingstermijn van 8 dagen.

K. DEALERLEASING is te allen tijde gerechtigd om openstaande facturen/kosten aangaande o.a. ontbindingskosten, (verkeers)boetes, administratiekosten, verwerkingskosten, onvoorziene kosten etc. te verrekenen met de periodieke betalingen en/of met de borgverrekening voor de lease.

L. DEALERLEASING is te allen tijde gerechtigd om openstaande facturen / kosten te verrekenen met aan haar gelieerde (dochter)vennootschappen waaronder BEDRIJFSWAGENLEASING, SHORTLEASELAND EN SHORTLEASEMARKT

Artikel 4. Afwijking van de leasetermijn en de overeengekomen kilometrage.

A. De leaseovereenkomst heeft een minimale duur van het op het contract overeengekomen aantal maanden, maar te allen tijde minimaal 1 maand, en kan daarna per kalendermaand opgezegd worden, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. DEALERLEASING baseert de tarieven op de overeengekomen looptijd, Hoe langer, des te goedkoper. Tussentijdse opzegging is uiteraard dan niet mogelijk.

B. Iedere 3 maanden na aanvang overeenkomst, verstrekt Lessee aan DEALERLEASING, indien DEALERLEASING zulks verzoekt, de juiste kilometerstand van elk geleast voertuig.

C. Indien blijkt dat de werkelijke kilometrage, inclusief vervangend vervoer kilometrage, meer dan 10% afwijkt van de middels de leaseovereenkomst overeengekomen kilometrage, is DEALERLEASING gerechtigd de leasetermijnprijs, dan wel de Leasetermijn naar verhouding te wijzigen. DEALERLEASING is gerechtigd eventuele meer kilometers per maand te verrekenen, dus: aantal kilometers / 12 maanden = maandkilometers. Indien de gemaakte maandkilometers meer dan 10% afwijken van de overeenkomst, is DEALERLEASING gerechtigd deze per maand te corrigeren. Ook al zou de lessee minder gaan rijden zullen de meer kilometers voorlopig betaald moeten worden. Bij inlevering worden de kilometers conform overeenkomst verrekend.

D. Indien het voertuig de in de leaseovereenkomst vastgestelde maximale kilometrage te boven gaat, dient Lessee binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur de teveel gereden kilometers te betalen volgens de in de leaseovereenkomst overeengekomen kilometerprijs.

E. De Lessee heeft het recht DEALERLEASING te verzoeken in te stemmen met een voortijdige ontbinding van de leaseovereenkomst, en DEALERLEASING heeft dan het recht daarmee al dan niet akkoord te gaan. Indien DEALERLEASING instemt met voortijdige ontbinding dan dient Lessee de schade die DEALERLEASING door die voortijdige ontbinding lijdt te vergoeden. Deze schade kan met name maar niet uitsluitend gelegen zijn in verliezen op contractwaarde en rente en kan berekend worden conform artikel 17 B. Indien Lessee DEALERLEASING na de minimaal overeengekomen looptijd verzoekt in te stemmen met ontbinding van de leaseovereenkomst zal DEALERLEASING hiermee akkoord gaan en is Lessee niet gehouden aan voornoemde schadevergoeding.

F. Indien het in de leaseovereenkomst genoemde tijdstip stilzwijgend of in onderling overleg wordt overschreden, blijven alle contractvoorwaarden van kracht en DEALERLEASING behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht in deze verlengperiode elk moment te kunnen beëindigen. Wordt na eventuele schriftelijke sommatie het voertuig niet ingeleverd, dan zullen DEALERLEASING en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de auto terug te halen. In dat geval zal Lessee een boete verschuldigd zijn van 0,5% van de cataloguswaarde van het voertuig inclusief BTW, zoals gesteld op het leasecontract , voor iedere dag dat het voertuig te laat wordt ingeleverd, onverminderd het recht van DEALERLEASING op schadevergoeding op grond van de wet. Lessee verplicht zich eveneens tot het betalen van de als dan opengevallen termijn op basis van de leaseprijs.

Artikel 5. Kostprijscalculatie en prijsniveau.

A. In de huur-/leasetarieven zijn de volgende componenten begrepen:
– Afschrijvingskosten;
– Rentekosten;
– W.A.-verzekering (materiële schade tot een maximum van €2.500.000,-,Casco-verzekering en ongevallen inzittenden verzekering (tot een maximum van €250.000,-) met Europa dekking; De aansprakelijkheid van DEALERLEASING is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de assuradeur wordt uitbetaald.
– Kosten en reparaties, onderhoud, smeermiddelen en banden;
– Motorrijtuigenbelasting;
– Het recht op vervangend vervoer, zoals vastgelegd in artikel 10 van deze overeenkomst; – Administratiekosten en Management fee;
– Kosten van kentekenbewijzen en andere registratiekosten en leges.

B. Wijzigen van de catalogusprijs, de rentevoet, de assurantiepremie en/of de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting of andere van overheidswege toegestane of opgelegde prijswijzigingen welke plaatsvinden tussen het moment waarop de Lessee de orderbevestiging ondertekent en de datum van ingang van de leaseovereenkomst, zullen worden opgenomen in de periodieke leasetermijnprijs. Wijzigingen in de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting, de verzekeringspremie of andere, van overheidswege opgelegde of toegestane tariefswijzigingen welke plaatsvinden na ondertekening van de leaseovereenkomst worden per betaaldatum opgenomen in de door Lessee periodiek verschuldigde leasetermijnprijs.

C. Lessee heeft het recht zich van de redelijkheid van de opgemelde wijzigingen te overtuigen.

D. De opgemelde wijzigingen van de leasetermijnprijs zijn geen reden tot ontbinding van de leaseovereenkomst.

Artikel 6. Recht van toegang.

A. DEALERLEASING heeft te allen tijde het recht het voertuig te inspecteren of te doen inspecteren, waar dit zich ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van DEALERLEASING terstond aan DEALERLEASING mee te delen waar het voertuig zich bevindt, alsmede DEALERLEASING in de gelegenheid te stellen het voertuig te (doen) inspecteren.

B. In geval van ontbinding van de leaseovereenkomst conform hetgeen in artikel 17 van deze overeenkomst is beschreven, zullen DEALERLEASING en de door haar aangewezen personen zijn gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst het voertuig terug te halen. Lessee geeft DEALERLEASING hierbij alsdan machtiging om de plaats waar het voertuig zich bevindt te betreden. Handelt Lessee in strijd met deze machtiging of is Lessee er verantwoordelijk voor dat het voertuig zich bevindt op een plaats waar door DEALERLEASING geen directe toegang kan worden verkregen, verbeurt Lessee een boete gelijk aan de dagwaarde van het motorrijtuig. Deze verplichting vervalt indien het voertuig is ontvreemd.

Artikel 7. Gebruik en onderhoud.

A. Lessee zal het motorrijtuig deskundig, als een goed beheerder en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, regelementen, vorderingen, verordeningen, enz., gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld en ingericht. Lessee zal het voertuig in goede staat (doen) houden en zo nodig tijdig zorgen voor herstel.

B. Voor rekening van Lessee zijn de kosten van brandstof, stalling, adblue, parkeergelden, wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie, onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of nalatigheid en overtreding van de verplichtingen zoals gesteld in artikel 8 lid B, dan wel ontstaan ten gevolge van joyriding, voor zover niet gedekt door de verzekering, deelname aan wedstrijden, overbelasting van het voertuig waaronder eveneens begrepen reparatie aan en vervanging van de banden anders dan ten gevolge van normale slijtage.

C. De Lessee wordt geacht brandstof van een gerenommeerd merk volgens voorschrift van de fabrikant te gebruiken. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient olie van de voorgeschreven soort en kwaliteit te worden gebruikt.

D. Lessee wordt geacht de voorgeschreven onderhoudsbeurten zoals die zijn vastgelegd in het instructie-/onderhoudsboekje en periodieke keuringen tijdig te doen uitvoeren en het onderhoudsboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door DEALERLEASING. Indien lessee niet tijdig gevolg geeft aan het verzoek van DEALERLEASING, zullen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van Lessee.

E. Lessee wordt geacht wekelijks en/of minimaal iedere 500 kilometer het peil van de motorolie, accu-, rem- en koelvloeistof en de bandenspanning te (doen) controleren en zo nodig op peil te brengen. De koelvloeistof zal, indien een vorstperiode inzet, door Lessee worden gecontroleerd op voldoende concentratie opdat van voldoende antivrieswerking sprake is.

F. Indien DEALERLEASING van mening is dat Lessee nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld zodat daardoor ontstane kosten voor rekening van Lessee zouden zijn, zal DEALERLEASING bij ontkenning van Lessee een onpartijdige expertise laten verrichten. Indien hieruit blijkt dat de kosten inderdaad (deels) voor Lessee zullen zijn, zullen de gemaakte taxatiekosten tevens (deels) voor rekening van Lessee komen.

G. DEALERLEASING beschikt over een Winterbandenplan, dit betekent dat u gedurende de gehele leaseperiode voorzien kunt zijn van winter of zomerbanden. De kosten van het plan verschillen, en zijn afhankelijk van de maat van de banden. De kosten van een bandenwissel zijn 75 euro ex BTW per wissel.

Artikel 8. Onderhoud en reparaties.

A. Reparaties en onderhoud zullen worden verricht door Autocentrum Zuid-Nederland B.V. te Geldrop of door een door Lessee voorgestelde en door DEALERLEASING schriftelijk geaccepteerde (toestemming moet worden gegeven), bij de BOVAG aangesloten garage. Alle reparaties welke niet zijn verricht door een der boven vermelde reparateurs komen voor rekening van Lessee. Bij onderhoud heeft DEALERLEASING een gratis breng en haalservice, waardoor de auto op locatie kosteloos wordt omgeruild en u een vervangende wagen ontvangt. Indien DEALERLEASING bij lessee het voertuig ophaalt voor onderhoud, heeft lessee recht op direct vervangen vervoer, dus niet na 24 uur. De gereden kilometers voor het ophalen en wegbrengen van het voertuig zullen echter wel voor rekening van lessee komen.

B. Voor het verrichten van reparaties dient Lessee zich ervan te overtuigen dat de reparateur vooraf (telefonisch) toestemming aan DEALERLEASING vraagt. Indien deze toestemming niet wordt gegeven komen de reparatiekosten voor rekening van Lessee, zulks behoudens in geval van overmacht hetgeen ter beoordeling aan DEALERLEASING is. Is het voertuig door omstandigheden onberijdbaar geworden en valt er geen noodreparatie uit te voeren, dan vergoedt DEALERLEASING de nodige sleepkosten voor zover het voertuig wordt gesleept naar een door DEALERLEASING te bepalen adres.

C. De navolgende kosten zijn bij een normaal gebruik van het motorrijtuig in de leasetermijnprijs begrepen, te weten: onderhoud volgens het schema van de fabrikant, olie bijvullen en verversen, reparaties en vervanging van onderdelen en banden noodzakelijk als gevolg van normale slijtage. De banden worden in ieder geval vervangen, indien zij op enig moment slechts als gevolg van normale slijtage niet meer aan de wettelijke richtlijnen voldoen.

D. In het buitenland verrichte en/of betaalde reparaties worden vergoed op basis van de in Nederland geldende prijzen of lagere buitenlandse prijzen, onder aftrek van eventueel niet te verrekenen omzetbelasting. Omzetbelasting over reparaties die binnen de Europese Unie zijn verricht en die voor vergoeding in aanmerking komen wordt altijd vergoed.

E. Eventuele reparaties betreffende accessoires, welke niet uitdrukkelijk als zodanig in de leasetermijnprijs zijn opgenomen, zijn voor rekening van Lessee.

F. Eventuele geschillen tussen Lessee en de dealer/reparateur, het geleasde object betreffend, moeten aan DEALERLEASING worden voorgelegd en door DEALERLEASING worden behandeld.

G. Pech onderweg wordt door DEALERLEASING verzorgd. Dit is inclusief vergelijkbaar vervangend vervoer (indien mogelijk). De Lessee is wel verantwoordelijk, dat de wagen bij eventuele repatriëring naar de vestiging van DEALERLEASING gesleept wordt.

Artikel 9. Verzekering.

A. DEALERLEASING zal voor een door Lessee geleast motorrijtuig de navolgende verzekering afsluiten: dekking tegen cascoschade en tegen wettelijke aansprakelijkheid van zowel DEALERLEASING als van Lessee, en een ongevallen-inzittenden verzekering ten behoeve van de bestuurder en het maximaal toegestane aantal inzittenden.

B. Heeft het voertuig zodanige schade opgelopen dat het naar het oordeel van de assuradeur vanuit technisch en/of economisch oogpunt niet herstelbaar is, dan is DEALERLEASING gerechtigd de leaseovereenkomst terstond verder uit te voeren conform artikel 11 van deze overeenkomst. Partijen kunnen overeenkomen een nieuwe leaseovereenkomst voor een ander voertuig te sluiten.

C. Elke schade die door of aan het voertuig ontstaat moet door Lessee terstond (telefonisch) aan DEALERLEASING worden gemeld. De door DEALERLEASING gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade aan het voertuig dient Lessee strikt op te volgen. Lessee dient in enig geval van schade binnen 48 uur na het ontstaan van de schade DEALERLEASING een schriftelijke schadeaangifte te doen toekomen middels een hiervoor bestemd schadeaangifteformulier.

D. Schade met een door DEALERLEASING verzekerd motorrijtuig aangericht aan het voertuig of aan derden, die om welke reden dan ook niet ten volle door de assuradeur wordt vergoed, komt geheel, dan wel gedeeltelijk voor rekening van Lessee die als dan DEALERLEASING volledig van aansprakelijkheid ter zake vrijwaart. Voor de schade veroorzaakt aan derden is Lessee in ieder geval het eigen risico verschuldigd ter hoogte van € 500,00 per schadegeval. In een dergelijk geval behoeft DEALERLEASING geen zorg te dragen voor een vervangend voertuig. De aansprakelijkheid van DEALERLEASING is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de assuradeur wordt uitbetaald.

E. Wordt door een fout dan wel een onachtzaamheid van Lessee de schade niet op de juiste wijze afgewikkeld, dan is Lessee volledig aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

F. In geval van niet op derden (niet zijnde de verzekeraar) verhaalbare schade bedraagt het eigen risico maximaal € 750,- (tenzij anders overeengekomen op de overeenkomst) per evenement en bij voorruitschade maximaal € 250,- per evenement. Bij een 2e schadegeval, zal het eigen risico € 1000,- bedragen. Voor zover door DEALERLEASING een eigen risico is verschuldigd dat in mindering wordt gebracht op een uit te keren schadebedrag, wordt dit eigen risico doorbelast aan de Lessee. Bij een ruitreparatie wordt er € 75,- berekend. Afwijkend eigen risico van € 1500,- bij bovenhoofdse schades. Schades vanaf 1,90 m vanaf de grond gemeten. In geval van een niet verhaalbare schade, bedragen de transportkosten € 75,- excl. BTW per rit.

G. De accessoires welke niet in de leaseovereenkomst zijn verwerkt komen in geval van diefstal of schade niet voor vergoeding in aanmerking. Losse- of afneembare componenten van audio- of navigatiesystemen dienen bij verlaten van de auto, uit de auto gehaald te worden. Diefstal van deze componenten worden niet door de verzekering gedekt. Daarenboven komen audio- of navigatiesystemen, mits eigendom van DEALERLEASING c.q. in de leaseovereenkomst verwerkt, gedurende de looptijd van het leasecontract slechts éénmaal voor vervanging in aanmerking.

H. Persoonlijke dan wel zakelijke bezittingen dienen door Lessee zelf te worden verzekerd. DEALERLEASING is in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van dergelijke bezittingen. Wel kan DEALERLEASING bij een eventuele tegenpartij een claim ter vergoeding van deze schade indienen, welke na honorering aan Lessee wordt doorbetaald.

I. Voor het verslepen van het motorrijtuig na schade zal Lessee gebruik maken van de hulporganisatie waarbij DEALERLEASING is aangesloten, dan wel waarop DEALERLEASING een beroep wenst te doen. De kosten hiervan zijn begrepen in de assurantiepremie.

Artikel 10. Tijdelijke vervanging van het voertuig.

A. Bij reparaties, zulks ter beoordeling aan DEALERLEASING, zal DEALERLEASING gedurende de tijd dat het voertuig niet ter beschikking is van Lessee deze vervangen door een ander, zo mogelijk gelijkwaardig voertuig. De met dit vervangend voertuig afgelegde kilometers en de periode gedurende welk het vervangende voertuig is gebruikt, worden beschouwd als te zijn gereden met het geleasde voertuig. Het vervangend voertuig wordt binnen Nederland ter beschikking gesteld.

B. Tijdelijke vervangingsvoertuigen worden uitsluitend door DEALERLEASING of door bemiddeling van DEALERLEASING ter beschikking gesteld en de kosten hiervan worden slechts betaald conform artikel 10 A. Indien Lessee zonder toestemming van DEALERLEASING een voertuig huurt zijn deze kosten geheel voor rekening van Lessee.

C. Indien vervanging van het leasevoertuig in het buitenland noodzakelijk is, zal DEALERLEASING uitsluitend de kosten gemaakt binnen de landen van de Europese Unie vergoeden, tot maximaal een dagprijs die gelijk is aan de dagprijs die op basis van de leasetermijnprijs voor het betreffende voertuig kan worden berekend. Lessee dient zelf zorg te dragen voor retournering van het vervangende voertuig op de door verhuurder gewenste locatie.

D. Indien Lessee een tijdelijk vervangingsvoertuig ter beschikking heeft terwijl het te herstellen voertuig nog of weer beschikbaar is, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Lessee. Lessee dient zich ervan te overtuigen of het te herstellen voertuig weer beschikbaar is en dient dit meteen op te (laten) halen.

E. Een tijdelijk vervangingsvoertuig dient met een volle brandstoftank in ontvangst genomen en ingeleverd te worden. Kosten van brandstof zijn voor rekening van Lessee.

F. Indien enige (auto)verhuurder een eigen risico hanteert, komt dit eigen risico in geval van schade voor rekening van Lessee. Het is aan Lessee ter beoordeling om eventueel van een afkoopregeling voor dit eigen risico gebruik te maken. De kosten van een eventuele afkoopregeling zijn voor rekening van Lessee, evenals een premie voor een eventuele ongevalleninzittenden verzekering.

Artikel 11. Permanente vervanging van het motorrijtuig.
DEALERLEASING is bevoegd, hetgeen ter beoordeling is aan DEALERLEASING, het in de auto-leaseovereenkomst genoemde voertuig te vervangen door een ander, gelijkwaardig voertuig.

Artikel 12. Inlevering van het motorrijtuig.

A. Bij inlevering van het motorrijtuig wordt een innameformulier in meervoud ingevuld, welke door beide partijen dient te worden ondertekend. Op deze innameformulier wordt de algemene staat van het voertuig vastgelegd, alsmede de eindkilometerstand en de inleverdatum. Een exemplaar van het innameformulier is bestemd voor Lessee en geldt als bewijsstuk dat het voertuig is ingeleverd. Zolang DEALERLEASING niet in het bezit is van een door Lessee ondertekende innameformulier, wordt het voertuig beschouwd als niet te zijn ingeleverd. Indien de auto via een transporteur opgehaald wordt, vindt de daadwerkelijk inname en schadevaststelling plaats op locatie DEALERLEASING en geldt het getekend formulier transportformulier.

B. Reparatiekosten van bij inlevering van het motorrijtuig door DEALERLEASING vastgestelde schade(n), welke niet conform de in de lease- en overeenkomst overeengekomen procedures zijn of worden afgehandeld, komen geheel voor rekening van Lessee.

C. Indien het motorrijtuig duidelijk waarneembaar in minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is DEALERLEASING gerechtigd de hieruit voortvloeiende waardevermindering aan Lessee door te berekenen. Bij beoordeling hiervan wordt het totaal van de gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst gereden kilometers, alsmede de leeftijd van het voertuig in aanmerking genomen. Bij inlevering van het voertuig wordt door DEALERLEASING, in samenspraak met Lessee, de staat van het voertuig beoordeeld. Het motorrijtuig dient volledig schoon en gepoetst ingeleverd te worden. Indien niet, wordt door DEALERLEASING € 150,- excl. BTW in rekening gebracht. Indien er gerookt is in de wagen, zullen de poetskosten € 500,- excl. BTW bedragen. DEALERLEASING houdt zicht het recht voor om in extreme situaties van bovenstaande bedragen af te wijken. Het verwijderen van belettering en lijmresten hiervan, zullen tegen kostprijs worden doorberekend. De lessee dient de wagen met dezelfde tankinhoud, zoals bij aanvang van de leaseovereenkomst te retourneren (moment van bepaling is vertrek en aankomst op locatie DEALERLEASING). Indien dit niet het geval is, zullen de brandstofkosten in rekening gebracht worden, evenals handelingskosten à €9,50 excl. BTW. De kilometerstand op locatie van DEALERLEASING, zal gebruikt worden als eind km-stand. Indien lessee de kentekenpapieren niet inlevert, zullen deze voor rekening komen van lessee à € 75,- excl. BTW.

D. Bij inlevering van het motorrijtuig worden alle eigendommen van Lessee geacht uit het voertuig te zijn verwijderd. Indien Lessee opdracht geeft tot het uitbouwen van accessoires zijn de kosten hiervan voor Lessee.

E. DEALERLEASING is gerechtigd om bij inname, kosten te berekenen voor het opstellen van een schaderapport. Naar aanleiding van het inleveren van de wagen, zal de verrekening van de borg tussen de 6 a 8 weken na het inleveren plaats vinden. De eventuele terug storting hiervan vindt plaats na ca. 8 weken.

F. DEALERLEASING is gerechtigd wanneer een wagen met een berger ingeleverd wordt en niet meer retour gaat naar Lessee, af te wijken van het standaard inname protocol. Wanneer een wagen ingeleverd wordt met een berger, zal er geen getekend formulier (door lessee) aanwezig zijn. Definitieve schadevaststelling vindt plaats op locatie DEALERLEASING.

G. Goederen welke na inlevering van de wagen in een voertuig zijn achtergebleven, zullen 1 maand opgeslagen worden. Deze goederen kunnen binnen 1 maand na inlevering op afspraak opgehaald kunnen worden. Na deze maand zullen de goederen vernietigd worden.

Artikel 13. Kilometerteller.

Indien de kilometerteller van het motorrijtuig onklaar raakt, is Lessee verplicht dit terstond te melden bij DEALERLEASING en haar aanwijzingen ter zake op te volgen. Het aantal verreden kilometers gereden tot het moment van herstel van dit defect zal in onderling overleg worden geschat.

Enig handelen in strijd met dit artikel geeft DEALERLEASING het recht de leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen conform artikel 17 van deze overeenkomst. Lessee zal in dat geval gehouden zijn DEALERLEASING op redelijke basis de geschatte hoeveelheid niet-geregistreerde kilometers te vergoeden.

Artikel 14. Beslag en maatregel van derden.

Indien derden ten opzichte van het motorrijtuig rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Lessee hen terstond doen blijken van het eigendom en de rechten van DEALERLEASING. In geval van beslaglegging of indien grondige redenen voor beslaglegging bestaan, zal Lessee hiervan ten spoedigste mededeling doen aan DEALERLEASING. Wanneer door maatregelen van derden het voertuig uit de macht van Lessee raakt, zal Lessee terstond voor zover zulks mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond doch uiterlijk binnen 24 uur stelt Lessee DEALERLEASING in kennis van de hierboven beschreven maatregelen van derden. DEALERLEASING zal voor de bescherming van haar rechten in deze alle door haar nodige geachte maatregelen, ook ten name van Lessee, kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van Lessee.

Beslaglegging op het motorrijtuig ontheft Lessee niet van zijn verplichtingen tot betaling van de leasetermijnbedragen, onverminderd het recht van DEALERLEASING zoals gesteld in artikel 17 van deze overeenkomst.

Artikel 15. Beperkingen.

Lessee dient het motorrijtuig conform de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken; het is Lessee met name verboden om:

A. Het motorrijtuig te gebruiken voor snelheids-, prestatie-, en/of betrouwbaarheidsritten en ermee te rijden op gesloten circuits. B. Zonder schriftelijke toestemming van DEALERLEASING het voertuig te gebruiken voor het geven van rijlessen.

C. Zonder schriftelijke toestemming van DEALERLEASING het voertuig te verhuren, dan wel in gebruik te geven aan derden anders dan aan personen voor wie het voertuig bestemd was, uitgezonderd personen behorend tot het gezin van de door Lessee gemachtigde regelmatige bestuurder.

D. Gebruik van het voertuig buiten Nederland is slechts toegestaan in die landen waar de door DEALERLEASING dan wel door Lessee gesloten autoverzekering onbeperkt geldig is. E. Het voertuig te vervreemden.

F. Toezeggingen te doen aan derden namens DEALERLEASING.

G. Voorafgaand aan inlevering van de auto is Lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor schade ontstaat. Dit geldt ook voor belettering die DEALERLEASING ten behoeve van Lessee heeft laten aanbrengen. Als Lessee niet voldoet aan deze verplichting, is Lessee aan DEALERLEASING vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging.

H. DEALERLEASING is Lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

A. Lessee is aansprakelijk voor alle schade, kosten en boeten veroorzaakt door, aan of met het motorrijtuig, behoudens het geval dat de aansprakelijkheid volgen de leaseovereenkomst of deze overeenkomst door DEALERLEASING gedragen dient te worden.

B. Uitdrukkelijk voor rekening van Lessee komen onder meer:
– alle vorderingen voortvloeiend uit artikel 185, voorheen artikel 31, van de Wegenverkeerswet 1994.
– de kosten en boeten veroorzaakt door het plegen van een strafbaar feit met het motorrijtuig tot op de dag van inlevering van het voertuig, zoals blijkt uit de innamebon.
– alle kosten van door DEALERLEASING geleden schade door het verlies van het voertuig en/of de daarbij behorende documenten, dan wel accessoires zoals deze staan omschreven in artikel 2 lid A, behoudens indien de schade wordt vergoed door assuradeur, dan wel door derden.

C. Indien Lessee of derden schade lijden als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan het voertuig dan wel door het niet rijdbaar zijn van het voertuig, dan zijn de kosten hieruit voortvloeiend nimmer voor DEALERLEASING.

D. Voor zover nodig vrijwaart Lessee DEALERLEASING voor alle aanspraken van derden.

Artikel 17. Ontbinding van de leaseovereenkomst.

A. DEALERLEASING heeft het recht de leaseovereenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden c.q. ontbonden en te verklaren en het voertuig tot zich te nemen, onverminderd haar recht om van Lessee volledige schadevergoeding te eisen zoals uitgewerkt onder lid B, zulks op een der navolgende gronden:

 • indien Lessee één of meerdere der bepalingen van de overeenkomst (leaseovereenkomst en overeenkomst) niet of niet behoorlijk nakomt;
 • indien Lessee één, een deel of meerdere maandelijkse leasetermijnen achterstand heeft m.b.t. betalingen
 • indien de verzekering van het motorrijtuig om welke reden dan ook door de assuradeur wordt opgezegd;
 • wanneer, in het geval dat Lessee een rechtspersoon is, er een wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van Lessee, dan wel in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;
 • wanneer, indien Lessee een natuurlijk persoon is, Lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, het vermogen van Lessee onder bewind wordt gesteld, of in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;
 • in geval van diefstal, verduistering, justitiële inbeslagneming van, respectievelijk civielrechtelijke beslaglegging op het verhuurde/geleaste voertuig;
 • in geval zich één van de omstandigheden voor doet zoals gesteld in artikel 14 van deze overeenkomst;
 • indien Lessee de artikelen 7, 9 of 15 van deze overeenkomst overtreedt;
 • indien blijkt dat Lessee voor of bij het aangaan van deze overeenkomst onjuiste of onvolledige opgaaf heeft gedaan of heeft laten doen, dan wel feiten of  omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn dat DEALERLEASING de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
 • Indien een of meerdere openstaande (verkeers) boetes het bedrag van € 400,- overschrijden, dienen deze direct door Lessee te worden voldaan. Ook indien de betalingstermijn hiervan nog niet verstreken is. Indien Lessee hierin verzuimd is DEALERLEASING gerechtigd tot het overgaan van ontbinding van het leasecontract. Indien er door Lessee een incassomachtiging is afgegeven, dienen de boetes toch handmatig aan DEALERLEASING voldaan te worden.
 • Een eventuele ontbinding kan enkel teruggedraaid worden, wanneer lessee de opgelegde boetes m.b.t. de ontbinding per direct voldoet.

B. DEALERLEASING en Lessee komen nu reeds voor alsdan uitdrukkelijk overeen dat, ingeval de leaseovereenkomst voortijdig wordt beëindigd/ontbonden, Lessee DEALERLEASING schade zal vergoeden welke schade zal bedragen: het totaal van alle overeengekomen, nog niet betaalde leasetermijnbedragen, vermeerderd met de ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst verschuldigde rente, met de ingevolge artikel 4 en 18 van deze overeenkomst verschuldigde bedragen, met de kosten vallende op de terugneming van het gehuurde/geleaste met de fictieve restwaarde van het gehuurde/geleaste (zijnde gelijk aan de contant-prijs op het moment van sluiten van de leaseovereenkomst minus de bij afsluiting van die overeenkomst aangehouden waardevermindering c.q. afschrijving waarop de calculatie van de leasetermijnbedragen is gebaseerd), met de eventueel wegens kortere dan gecontracteerde looptijd niet betaalde c.q. gerestitueerde verzekeringspremie en motorrijtuigenbelasting, met een eventueel bedrag wegens niet benodigd onderhoud en reparatie van het gehuurde/geleaste op basis van de minder dan gecontracteerde verreden kilometers en het bij calculatie van de periodieke leasetermijnprijs gehanteerde kilometertarief voor reparatie en onderhoud, en waar bij de boeken van DEALERLEASING het bestaan en beloop van de schuld van Lessee c.q. de omvang van de hiervoor genoemde componenten bewijzen, behoudens tegenbewijs.

C. Indien Lessee na ontbinding van de leaseovereenkomst, de auto niet inlevert, zal DEALERLEASING de auto op laten en hiervoor € 150,- excl. BTW in rekening brengen. DEALERLEASING is gerechtigd om af te wijken van dit bedrag bij onvoorziene situaties of als de auto zich in het buitenland bevindt. Bij het niet inleveren van de sleutel wordt er € 300,- excl. BTW in rekening gebracht.

D. In het geval de lessee weigert gehoor te geven aan het schriftelijke verzoek van DEALERLEASING om de auto na ontbinding dan wel beëindiging van de leaseovereenkomst per direct in te leveren op het door DEALERLEASING aangewezen adres, is DEALERLEASING gerechtigd om de auto op afstand te deactiveren en op te (laten) halen, waarbij alle kosten hiervan voor rekening van lessee komen.

E. De verplichting tot betaling van de leasetermijn blijft van kracht totdat de auto is ingeleverd.

F. Indien er sprake is van een rechtszaak, zal deze te allen tijde plaatsvinden in Eindhoven.

Artikel 18. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die DEALERLEASING dient te maken ter incasso van enige vordering uit hoofde van de leaseovereenkomst en deze overeenkomst zijn voor rekening van Lessee. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag.

Artikel 19. Beschikkingsbevoegdheid.

A. DEALERLEASING zal als eigenaar van het motorrijtuig dit als enige mogen bezwaren, (in eigendom dan wel in pand) mogen overdragen of er anderszins over mogen beschikken, alsmede haar rechtsverhouding tot de Lessee uit de leaseovereenkomst aan een derde kunnen overdragen. Door deze overdracht gaan alle rechten en verplichtingen van DEALERLEASING over op deze derde. Lessee verklaart reeds nu voor alsdan in te stemmen met een dergelijke overdracht.

B. Lessee van het motorrijtuig verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Motorrijtuig bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Motorrijtuig kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

C. Niettegenstaande het bestaan van het onderhavige leasecontract zal Lessee het motorrijtuig op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het Motorrijtuig zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

D. Indien de derde eigenaar is van het Motorrijtuig (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een leasecontract met de derde te sluiten voor de restant looptijd van het onderhavige leasecontract en onder gelijkluidende condities.

E. Voor zover dit onderhavige leasecontract eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Lessor en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Motorrijtuig door Lessor aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Lessor en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Lessor en Lessee van kracht.

F. Het hiervoor in lid b t/m e opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen.

Artikel 20. Boetes en beschikkingen.

DEALERLEASING B.V. is gerechtigd, de boetes en beschikkingen bij de maandelijkse incasso te incasseren, zodat voor tijdige betaling zorg gedragen kan worden. Wel dient men rekening te houden met € 15,- excl. BTW administratiekosten, die betaald dienen te worden bij de maandelijkse periodieke betalingen. Bij aanmaningen zal dit € 25,- excl. BTW zijn, en bij tweede aanmaningen of dwangbevelen zullen deze kosten verhoogd worden naar € 100,- excl. BTW. Indien DEALERLEASING B.V. genoodzaakt is, een eventuele ontbinding te vervolgen, zal er €125,- excl. BTW in rekening gebracht worden.

DEALERLEASING B.V. is gerechtigd, om bij een stornering, administratiekosten in rekening te brengen, te weten een bedrag tot € 50,- excl. BTW, welke bij de maandelijkse periodieke betalingen geïncasseerd worden. Bij de eerste stornering zal dit niet berekend worden.

DEALERLEASING B.V. is gerechtigd om onvoorziene kosten welke voorvloeien uit arbeidsinspanningen, door te berekenen aan Lessee.

Als er door lessee bezwaar wordt gemaakt op een boete (gemeente, verkeersboete), dient deze wel voldaan te worden. Indien blijkt dat het bezwaar gegrond verklaar wordt, zal het betaalde bedrag terug betaald worden door DEALERLEASING B.V.

Artikel 21. Rechten en plichten van de berijd(st)ers van de voertuigen.

Lessee verplicht zich aan zijn berijders/berijdsters passende voorschriften te geven opdat deze op de hoogte zullen zijn met de inhoud van deze overeenkomst en daar naar zullen handelen.

Artikel 22. Hoofdelijk.

Indien een leaseovereenkomst aan de zijde van de Lessee is aangegaan door meerdere (rechts-)personen, dan zijn deze (rechts)-personen jegens DEALERLEASING hoofdelijk aansprakelijk ter zake van alle verplichtingen die voor Lessee uit de leaseovereenkomst en deze overeenkomst voortvloeien. De hoogste entiteit zal te allen tijden aansprakelijk zijn.

Artikel 23. Domiciliekeuze

A. Het in de leaseovereenkomst door DEALERLEASING opgenomen adres van Lessee wordt geacht te zijn het door Lessee gekozen domicilie, behoudens voor zover conform lid B van dit artikel een adreswijziging is ontvangen door DEALERLEASING, in welk geval de meest recente adreswijziging als gekozen domicilie wordt beschouwd.

B. Lessee is met betrekking tot alle adreswijzigingen verplicht daarvan terstond schriftelijk bij DEALERLEASING melding te maken.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen.

A. Op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten evenals op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

B. Voor alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van een overeenkomst dan wel algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd, of enig andere ter zake bevoegde rechtbank, zulks naar keuze van Opdrachtgever.

C. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze voorwaarden, is de Nederlandse taal authentiek en doorslaggevend.

D. De beslissing van DEALERLEASING om zijn rechten onder deze Algemene Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uit te oefenen of af te dwingen maakt geen verzaking aan dit recht of deze bepaling uit en zal geen invloed hebben op het recht van DEALERLEASING om deze bepaling of dit recht op latere datum uit te oefenen of af te dwingen.

E. De beslissing van een bevoegde rechtbank dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen of rechten die onverminderd van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan.